Významne znižuje počet stolíc oproti samotnej terapii pomocou ORS

Graf 1

Znižuje nevoľnosť a zvracanie o viac ako polovicu

Graf 2

Žiadna vodnatá stolica po 12 hodinách od užitia tanátu želatíny.
Znižuje riziko dehydratácie

Durban Reguera F. et al, Presented as a poster in the congress Semana de las Enfermedades Digestivas" in Madrid (Spain), June 2007.

Graf 3

 1. Hollister EB, Gao C, Versalovic J. Compositional and functional features of the gastrointestinal microbiome and their effects on human health. Gastroenterology. 2014 May;146(6):1449-58.
  Gastrointestinálny trakt (GIT) človeka obsahuje rozmanitú mikrobiálnu komunitu, ich členovia sa líšia zložením a funkčnými charakteristikami. Ich vlastnosti sú podmienené miestom, kde sa v GIT nachádzajú, vekom jedinca, jeho pohlavím, rasou a výživovými zvyklosťami. Autori popisujú bakteriálne kmene prítomné v rôznych častiach GIT a ich špecifické metabolické vlastnosti, ktoré môžu ovplyvňovať ľudský organizmus v zdraví a chorobe. Prítomnosť niektorých bakteriálnych kmeňov je spojovaná so zdravím a absenciou ochorení. Znalosti charakteristík zdravého mikrobiomu možno využiť k cielenej prevencii ochorení a optimalizácii zdravotného stavu.
 2. Viggiano D, Ianiro G, Vanella G, Bibbò S, Bruno G, Simeone G, Mele G. Gut barrier in health and disease: focus on childhood. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2015 Mar;19(6):1077-85.
  Črevná bariéra je funkčná jednotka, usporiadaná do niekoľkých vrstiev, tvorená dvoma hlavnými zložkami – mechanickou bariérou črevného povrchu, ktorá bráni adhézii baktérií a ich paracelulárnemu prieniku do organizmu a hlbšou funkčnou bariérou, ktorá rozlíši patogény od komenzálov a je základom pre imunitnú reakciu voči patogénom, resp. imunitnú toleranciu voči komenzálom. Integritu črevnej bariéry ďalej podporujú sekréty žalúdka a pankreasu, ktoré majú antimikrobiálne vlastnosti. Významnými zložkami črevnej bariéry sú: a) mikrobiota (súťaží s patogénmi o priestor, zdroj energie, produkuje látky nevyhnutné pre slizničnú intergritu a modeluje imunologickú aktivitu hlbšej vrstvy), b) hlien črevnej sliznice (oddeľuje črevný obsah od vnútorných štruktúr a obsahuje antimikrobiálne látky a slizničné IgA), c) črevné epiteliálne bunky (tvoria mechanickú a imunologickú bariéru), d) bunky vrodenej a získanej imunity, ktoré vytvárajú lymfatické tkanivo čreva(GALT). Porušenie črevnej bariéry je dnes spojované s mnohými ochoreniami zažívacej sústavy (GIT) i extraintastinálnymi patológiami (diabetes mellitus 1. typu, alergie, poruchy autistického spektra). Udržanie zdravej črevnej bariéry je nanajvýš dôležité u detí. Mechanizmus účinku mnohých látok používaných v liečbe ochorení GIT spočíva v ochrane a obnovení prirodzenej črevnej permeability. Množstvo štúdií popisuje úlohu probiotík v modulácii a redukcii intestinálnej permeability s dôrazom na zásadný vplyv črevnej mikrobioty pre fungovanie črevnej bariéry a optimalizácii imunitných pochodov. Výskum sa dnes zameriava na vývoj látok, podporujúcich zdravú črevnú mikrobiotu a črevnú bariéru.
 3. Forstner JF. Intestinal mucins in health and disease. Digestion. 1978;17(3):234-63.
  Intestinálne mucíny sú komplexné glykoproteíny, syntetizované a vylučované pohárikovými bunkami, ktoré tvoria gélovitý povrch črevnej mukózy. Predpokladá sa, že zaisťujú zvlhčovanie a ochranu črevných epiteliálnych buniek proti potenciálnym škodlivinám. Publikácia zahŕňa poznatky o štruktúre mucínov na úrovni danej doby, ich sekrécii a funkciách. V krátkosti diskutuje využitie poznatkov pre liečbu ochorení ako sú cystická fibróza, peptický vred, malignity a zápalové ochorenia čriev.
 4. Kim JJ, Khan WI. Goblet cells and mucins: role in innate defense in enteric infections. Pathogens. 2013 Feb 4;2(1):55-70. doi: 10.3390/pathogens2010055.
  Pohárikové bunky, prítomné v gastrointestinálnom trakte (GIT), syntetizujú, skladujú a vylučujú ochranný hlien, zložený z vysokomolekulárnych glykoproteínov, ktoré označujeme ako mucíny. Vrstva hlienu v GIT je dynamickou ochrannou bariérou, ktorá pokrýva bunky GIT a patrí do prvej línie vrodenej imunity. Mnohé predklinické štúdie preukázali zmeny v zložení mucínov počas zápalových stavov GIT a zvýšenú sekréciu hlienu ako reakciu na infekciu. Mucíny sú prvými molekulami, ktoré neutralizujú invazívne patogény tak , že interagujú s patogénmi na povrchu epitelov a bránia ich väzbe na glykoproteíny bunkových membrán. Publikácia priniesla súhrn poznatkov o odpovedi pohárikových buniek na rôzne infekčné inzulty v GIT a o regulačnej sieti, ktorá ovplyvňuje funkciu pohárikových buniek a produkciu mucínov Ďalej popisuje súčasné znalosti o úlohe mucínov v črevnej vrodenej imunite..
 5. Hodges K, Gill R. Infectious diarrhoea: Cellular and molecular mechanisms. Gut Microbes. 2010 Jan;1(1):4-21.
  Infekčné črevné hnačky sú významným faktorom celosvetovej morbidity a mortality. Z ročného odhadovaného počtu 2 až 4 miliardy hnačkových ochorení postihuje značná časť malé deti. Prehľad sa zaoberá celulárnymi a molekulárnymi mechanizmami hnačiek, spojených s bakteriálnymi, vírusovými a parazitárnymi infekciami. Ako modelové príklady bakteriálnych hnačiek autori vybrali Vibrio cholerae, Clostridium difficile, Shigella sp. a patogenní Escherichia coli. Viaceré experimentálne štúdie sa zaoberajú epitelovým transportom iónov a funkciami črevnej bariéry pri infekciách vírusmi a parazitami. Autori sa zamerali na vírusové hnačky vyvolané rotavírusmi, norovírusmi a astrovírusmi. Ako príklady parazitických hnačiek sú diskutované infekcie Giardia lamblia a Entamoeba histolytica. Parazity sú schopné produkovať molekuly podobné látkam hostiteľského organizmu, ako napr. serotonín a PGE2. Patologické mechanizmy infekčných hnačiek zahŕňajú poškodenie transportov iónov a tesných spojov (tight junctions), faktory virulencie a neurotransmitéry.
 6. Frasca G, Cardile V, Puglia C, Bonina C, Bonina F. Gelatin tannate reduces the proinflammatory effects of lipopolysaccharide in human intestinal epithelial cells. Clin Exp Gastroenterol. 2012;5:61-67.
  Tanát želatíny je kombinácia tanínu (triesloviny) a želatíny. Tanín má adstringentné (má schopnosť vytvárať proteínové makromolekulárne komplexy), antibakteriálne a antioxidačné účinky. Publikácia si dala cieľ zhodnotiť jeho protizápalové účinky. Jednalo sa o in vitro štúdiu s bunkami Caco-2 (Pozn. prekladateľa: Caco-2 bunky sú bunkovou líniou odvodenou z kolorektálneho adenokarcinómu. Ich charakteristickým znakom je spontánna diferenciácia s vytvorením monovrstvy s plne diferencovanými a polarizovanými bunkami s typickým štetinovým lemom a tesnými spojmi, a to za normálnych kultivačných podmienok). Caco-2 bunky boli vystavené pôsobeniu bakteriálneho polysacharidu (LPS), ktorý vyvolal v bunkách zápalové procesy a sekréciu zápalových cytokínov. Po pridaní rôznych koncentrácií tanátu želatíny boli po 24 hodinách v médiu merané expresie a/alebo koncentrácia zápalových cytokínov (ICAM-1, IL-8, TNF-α). Tanát želatíny výrazne blokoval expresiu ICAM-1. Sekréciu IL-8 a TNF-α blokoval tanát želatíny rôzne, v závislosti od jeho množstva v médiu. Autori štúdiu uzavreli tak, že tanát želatíny má výrazné protizápalové účinky prostredníctvom inhibície špecifických cytokínov a adhéznych molekúl.
 7. Esteban Carretero J, Durbán Reguera F, López-Argüeta Alvarez S, López Montes J. A comparative analysis of response to ORS vs. ORS + gelatin tannate in two cohorts of pediatric patients with acute diarrhea. Rev Esp Enferm Dig. 2009;101:41-48.
  Observačná štúdia v pediatrickej populácii u detí vo veku 3 mesiace až 12 rokov s akútnou hnačkou, ktorá netrvala dlhšie ako 3 dni. Cieľom štúdie bolo zhodnotenie účinnosti rehydratačného roztoku (ORS) v porovnaní s kombináciou ORS + tanát želatíny. Primárny endpoint – počet stolíc za 12 hodín od začiatku liečby v porovnaní s východzím stavom (baseline). Ďalšie sledované parametre – telesná hmotnosť, teplota, zvracanie, charakter stolice, známky peritonitídy/sepsy. Tanát želatíny + ORS štatisticky významne znížil počet stolíc už za 12 hodín od zahájenia terapie a normalizoval konzistenciu stolice. Ostatné sledované parametre sa zlepšili alebo vymizli.
 8. L. Bueno. Mechanisms involved in bacterial pathogen-induced intestinal mucosal barrier disruption: Therapeutic interest of mechanical protection of epithelial tight junction (TJ). Oral communication. Sofia, June 13, 2014.
  In vitro dôkaz účinnosti tanátu želatíny. Štúdie s jednou vrstvou buniek CacoGoblet, ktoré boli inkubované s tanátom želatíny alebo s neúčinným vehikulom. Po 4 hodinách inkubácie boli bunky infikované baktériou Salmonella typhimurium. Po 2 hodinách od infekcie bol meraný prienik baktérií cez tesné spoje medzi CacoGoblet bunkami. Tanát želatíny (na rozdiel od vehicula) zabránil preniku baktérií S. typhimurium paracelulárne.
 9. Serban ED, Manolache M. Gelatin tannate versus other antidiarrheal medication in children with acute gastroenteritis: a retrospective, observational study. J Comp Eff Res. 2019;8(3):187-194.
  Retrospektívna, observačná štúdia u detí s akútnou gastroenteritídou vo veku od 6 mesiacov do 7,9 roka. Cieľom bolo zhodnotiť terapeutické účinnosti tanátu želatíny. Deti boli liečené tanátom želatíny alebo iným prípravkom proti hnačke. Hodnotený bol počet stolíc a ich konzistencia. Tanát želatíny skrátil trvanie hnačky priemerne na 29 hodín (ostatné prípravky proti hnačke na 45,4 hodiny), p˂0,0001. Tanát želatíny normalizoval konzistenciu stolice za 72 hodín u 87 % malých pacientov (ostatné antidiarhoiká iba u 30,4%); p=0,026. Rozdiel v účinnosti medzi tanátom želatíny a inými prípravkami proti hnačke bol pozorovaný už po 12 hodinách.
 10. Aloi M, Mennini M. Efficacy of gelatin tannate for acute diarrhea in children: a systematic review and meta-analysis. J Comp Eff Res. 2019;8(2):91-102.
  Metaanalýza troch randomizovaných, kontrolovaných štúdií s tanátom želatíny (črevné mukoprotektory) u detí (od narodenia do 12 rokov) s akútnou gastroenteritídou. Tanát želatíny významne znížil počet stolíc v priebehu prvých 12 hodín liečby a účinne normalizoval ich konzistenciu.
 11. Lopetuso LR et al. The therapeutic management of gut barrier leaking: the emerging role for mucosal barrier protectors. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2015;19:1068-1076.
  Črevná bariéra je mnohovrstvová funkčná jednotka, ktorá zohráva jednu z kľúčových úloh pre udržanie intestinálnej homeostázy. Viaceré publikácie preukázali súvislosť medzi narušením črevnej bariéry (ktorá vedie k prieniku črevného obsahu paracelulárne do hlbších vrstiev a krvi a aktivácii imunitnej odpovede a zápalu) a chorobami zažívacieho traktu (nešpecifické črevné zápaly, syndróm bakteriálneho prerastania tenkého čreva, syndróm dráždivého čreva, pečeňová cirhóza) a mnohými extraintestinálnymi patológiami (patologiemi) (atopia,...) Prehľad sa zaoberal: a) vzťahom medzi narušenou črevnou bariérou a ľudským zdravím, b) možnosťami nových črevných mukoprotektorov (napr. tanát želatíny) pre posilnenie a obnovenie fyziologickej funkcie črevnej steny.

 

Developed by: INFOMA Business Trading, spol. s r.o.